Professor

Manabu Abe 

Associate Professor

Sayaka Hatano

Assistant Professor

Ryukichi Takagi


Binod Babu Shrestha


D3   

Nguyen Hai Dang (Next Generation Fellow) 

Zhe Wang (Next Generation Fellow) 

Qian Liu (CSC Fellow)

Nguyen Tuan Phong (Next Generation Fellow)

Ryoko Oyama (Next Generation Fellow) 

D2 

Erik Budi Santiko (MEXT Fellow)

Ma-aya Takano (HU Research Fellow)

Yuki Miyazawa (DC2, JSPS Fellow)

D1

Nguyen Tran Bao Linh (HU Research Fellow) 

Fan Zhang (Next Generation Fellow)

Kazunori Okamoto (Research Fellow)

Tran Thi Thanh Tam

M2 

Mio Omura

Daiki Kitazawa

Kentaro Sugikawa

Ryo Murata

Eslam Mostafa Roshdy

M1

Shinto Kawai

Takuma Miyamura

Wataru Monaka

B4

Ayaka Itasaka

Yui Okihara

Kodai Nakano

Ryuei Hayashi

Ryoto Horio

Kenji Madokoro