2023 graduates

Zhe Wang  

Qian Liu

Ryoko Oyama

Mio Omura

Daiki Kitazawa

Kentaro Sugikawa

Ryo Murata